Slider

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/clickcar.dk/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 763

Leje Betingelser.

 

§ 1. Lejer forpligter sig til at aflevere køretøjet tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til den afdeling i den by, hvor køretøjet blev lejet.  Andet afleveringssted skal være påført lejekontraktens forside og skal ske til det nævnte tidspunkt. Lejekontrakten omfatter kun det nævnte tidsrum, og kan kun forlænges skriftlig af udlejnings afdeling. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid, eller ved manglende betaling falder under straffelovens § 293 og § 293a.

§2. Lejeren erklærer, ved modtagelsen af køretøjet, at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand inden for gældende lovgivning. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for clickcar.dk. Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning. Ved Mini-Lease/månedsleje betales alle omkostninger f.eks. vejhjælp selv af lejer, hvis motorstop eller uheld er selvforskyldt.

§3. Bilen må kun føres af lejeren og evt. medlejer, som er påført lejekontrakten elektronisk med navn, person- og kørekortnummer.

Køretøjet må ikke benyttes:

a) til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte, medmindre lejer har de nødvendige bus-, taxi- eller godskørselstilladelser.
b) til at trække eller slæbe andet køretøj herunder påhængsvogne/trailer af enhver art, med mindre bilen er udstyret med godkendt trækkrog og de tillad belastningskrav og kørekort regler er overholdt.
c) til motorsportsarrangementer, på motorbane, til kørekursus eller lign.
d) til entreprenørkørsel eller til formål som medfører: større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug.
e) til kørsel uden for fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.
f) til kørsel af nogen person, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.
h)til kørsel hvor der monteres tagbage bærer / tagboks eller lignende på bilen.

§ 4. Lejeren / medlejeren / 2.fører anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for, på begæring, til udlejeren at betale:
a) de aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning som er nævnt på lejekontrakten.
b) ekstra afgifter for eventuel levering/afhentning (beregnes med 20 ,- kr. pr. km. til udlejningsstedet, såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger).
c) alle bøder, gebyrer og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde, hvor udlejer bærer skylden. Det er lejers ansvar, at udlejningsbilen bærer et gyldigt miljømærke i forruden, når der køres ind i en miljøzone.
d) sådanne udgifter, herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer af lejeren.
e) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på køretøjet, samt evt. følgeskader opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer / r medlejer / 2. fører, uanset tegnet forsikring, herunder medtages også fejltankning, ligeledes tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer m.m. og følgevirkninger af denne tilsidesættelse.
f)udlejers udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes.
Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør de maksimale beløb pr. skade : En selvrisiko fastsat af færdselsstyrelsen på 6,000,- kr. på skade, kasko som ansvars forsikring, samt afsavn pr.dag ifølge gældende lejeprisliste for det enkelte køretøj. De nævnte beløb vil ikke blive gjort gældende, hvis lejer på forhånd har tegnet selvrisikoforsikring som er påtegning på forsiden af lejekontrakten, i den gældende rubrik for selvrisikoforsikring. Selvrisikoforsikringen dækker dog kun kasko og ansvar, ikke TYVERI af bilen. Ingen forsikringer dækker lejeres genstande i bilen, dette gælder også hvis lejeren har fasmonterede genstande i/på bilen.
Lejere under 26 år samt lejere af vare og lastvogne har altid en obligatorisk selvrisiko på minimum 6000.- kr. samt 7000,- kr. for varevogne, thermo-, alukasse-, presenning-, opbygninger 7/9 pers. Busser, per skade som forfalder, når skaden er konstateret.
g)Hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko og afsavn, som beskrevet under § 4 stk. f. Lejer skal straks informere clickcar.dk, når lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er væk. Hvis dette undlades vil der automatisk blive opkrævet selvrisiko og afsavn. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Ved grov uagtsomhed kan lejer gøres ansvarlig for tab.

h)Ved beskadigelse af ALLE køretøjer fra gruppe D og opefter samt alle varevogne herunder thermo-, alukasse-, presenning-, opbygninger, samt skader der er sket ved påkørsel af for lav åbning eller loftshøjde i portåbning, parkeringskælder og bro/viadukt vil der altid være en obligatorisk selvrisiko på 7,000,- kr. uanset tegning af selvrisikoforsikring. Selvrisiko vil også blive opkrævet på følgeskader fra ovennævnte, på kørsler på markiser porte viadukter, p-kældre og p- huse, stolper m.m.
i) LEJER / MEDLEJER 2.FØRER  HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER § 4 stk.a til § 4 stk. i,  NÆVNTE FORPLIGTIGELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT FIRMA ELLER EVENTUEL BETALINGSADRESSE.     

§ 5. Lejeren og enhver i medfør af foranstående § 3 berettiget fører er forsikret ved en motor- køretøjs forsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han/hun i øvrigt accepterer, idet bemærkes, ( at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring.) til:
a) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidner.
b) ikke at anerkende ansvar eller skyld.
c) ikke at forlade køretøjet uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse.
d) at telefonere til clickcar.dk selv om der kun er tale om en mindre skade, samt endvidere at tilstille udlejer udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids.
e) omgående at  underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade.

§ 6. Lejeren / medlejer / 2. fører frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skader på enhver genstand eller person i bilen, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom lejeren er indforstået med at skulle forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

§ 7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekanisk fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives skriftlig tilladelse af  clickcar.dk. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til persontransport, transport, slæbning, værkstedsregninger o.lignende ikke blive refunderet. Man skal være i besiddelse af en skriftlig tilladelse  ( mail eller SMS eller lignende, IKKE mundtlige tilsagn ) i sådanne til fælled hvor en tilladelse er afgivet af clickcar.dk.

§ 8. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS sporing der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokaliserer køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS modulet kan bruges af, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskab og politi-myndighed.

§ 9. Undgå gebyrer Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af bil: 1.- Aflever bilen til tiden. 2.- Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen, tillige med indvendig og udvendig rengøring. 3.- Husk at påfylde brændstof som aftalt i kontrakten. 4.- Undlad rygning i bilerne. 5.- Betal udstedte parkeringsbøder./ og andre gebyrer 6.- Undlad dyr i bilerne. 7.- Ved fart foto blitzning skal der senest samme dag gives besked til clickcar.dk om fart foto blitzingen i form af mail eller SMS, undlades dette vil er gebyr på 1,000,- kr. blive opkrævet, når bøde forlæget fremkommer tillige med almindeligt administrations gebyr 650,- kr.
Administration af bøder, skader eller lignende forhold som er nødvendige for administrationen at tage sig af, som følge af denne kontrakts indgåelse afregnes med 650,- kr. pr påbegyndt time, minimumssats 1 time. Alle udestående beløb, som er en følge at denne kontrakt, er det aftalt at Lejer / medlejer / 2.kører betaler 1,9 % i rente pr. måned, af det til enhver tid skyldige beløb, der beregnes rentes rente.
Lejeperioder som er nævnt som månedsleje eller Mini-Lease er altid på 30 Dage. Hvis Du har en månedsleje eller Mini-Lease kontrakt (og forlængelse af første kontrakt med yderligere 30 dages kontrakter ) skal du sørge for at opsige kontrakten inden 14 dage før afleverings datoen på den sidste igangværende kontrakt. Hvis dette ikke overholdes kommer du til at betale en måneds leje mere ved en eventuel afleveringen af bilen før tiden.

§ 10. Depositum: Der stilles et depositum på 1,000,- kr. Ved betaling med kreditkort kan depositummet foregå ved reservering af beløbet, reserveringen slettes automatisk efter 30 dage af NETS.

Hvis der betales kontant, med DebetKort, eller der er tale om udlandskørsel ellerføreren er under 26 år, er depositummet på 2000,- kr. Depositummet står til sikkerhed for eventuelle udgifter ifølge denne kontrakt. Depositummet henstår hos udlejer i 30 dage efter afleverings dato. Efter slutdatoen for depositummet fremsender lejer mail til udlejer og anmoder om frigivelse af depositummet, beløbet overføres til lejers bankkonto i den efterfølgende uge.

§ 11. Brændstof : Bilen skal altid afleveres tilbage med så meget brændstof, således at bilen ikke er på reserve tanken ( over det røde felt eller uden brændstof advarsels lampen er tændt, eller lignende systemer for reservetanken ), DER REFUNDERES IKKE UBRUGT BRÆNDSTOF SOM ER PÅ BILEN VED TILBAGELEVERING AF DENNE.  

§ 12. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftlig.

§ 13. Nærværende kontrakts bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting er Glostrup Ret

§ 14. LEJER GIVER VED SIN UNDERSKRIFT SAMTYKKE TIL AT UDLEJER PÅ LEJERS KREDIT KORT / BETALINGS KORT AT TRÆKKE BETALINGER FOR DE UDGIFTER SOM DENNE LEJEKONTRAKT GENERERER. OG SOM UDLEJER HAR HAFT TIL REPARATION OG AFSAVN EFTER KOLLISION ELLER ANDEN SKADE PÅ BILEN.
a) Lejer kan tilbagekalde dette samtykke ved skriftlig at meddele dette overfor udlejer. Tilbagekaldelsen kan dog ikke ske efter en kollisions / skades indtræden.
b) Ved tilbagekaldelse forbeholder udlejer sig retten til at bringe lejeforholdet til ophør.

§ 15. Køretøjet må ikke køre til udlandet uden forudgående tilladelse og skal være påført forsiden af lejekontrakten. Køretøjet må under ingen omstændigheder køre i lande som ikke er medlem af EU. Dette forbud gælder også EU lande der ligger øst for Tyskland, Østrig og Italien.

Leje betingelser ver. 10/02/2015


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/clickcar.dk/public_html/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248